Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Structura Beringe B.V.
Slootsekuilen 36
5986 PG Beringe

Inschrijfnummer KvK voor Limburg-Noord: 12005893

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht c.q. alle overeenkomsten van koop en verkoop van Structura Beringe B.V., gevestigd te Beringe hierna te noemen “Structura”.
 2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met et oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2: Overeenkomsten
 

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Structura bindend.
 2. Mondelinge afspraken binden Structura eerst nadat deze schriftelijk door Structura zijn bevestigd, dan wel zodra Structura met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Structura bindend.

 

Artikel 3: Aanbiedingen
 

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Structura zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Structura het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Structura gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. De in lid 2 van dit artikel genoemde prijzen zijn exclusief eventuele verpakkingsmaterialen en gelden voor levering af magazijn c.q. af fabriek, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van Structura, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Deze dienen op eerste verzoek van Structura te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Structura niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 6. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, dan wel indien zich significante (prijs)wijzigingen voordoen met betrekking tot grondstoffen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten, transportkosten e.d. is Structura gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Structura en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Structura gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 4: Inschakeling derden


Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Structura het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

 

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

 

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en materialen, waaronder het ontwerp alsmede de voor de vervaardiging van de zaken benodigde matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. tijdig aan Structura worden verstrekt.
 2. De levering van de door de wederpartij aan Structura ter beschikking te stellen materialen dient franco en aan de fabriek van Structura te geschieden.
 3. Ingeval partijen overeenkomen dat Structura zelf zorg zal dragen voor de vervaardiging van de benodigde matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d. is de wederpartij gehouden voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst de eventueel tussen partijen overeengekomen tegemoetkoming in de vervaardigingkosten aan Structura te voldoen.
 4. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Structura gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.
 5. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de door of namens hem verstrekte gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Structura voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze gegevens.
 6. Door het verstrekken van gegevens en/of matrijzen, vormen e.d. aan Structura verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Structura in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 7. De wederpartij zal Structura tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
 8. De wederpartij staat in voor de deugdelijkheid en toepasbaarheid van de door hem aan Structura ter beschikking gestelde materialen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor Structura voortvloeit uit het gebruik c.q. de verwerking van deze materialen en vrijwaart Structura voor aanspraken van derden ten deze.

 

Artikel 6: Matrijzen

  

 1. Indien door Structura op de aanbieding c.q. de orderbevestiging melding wordt gemaakt van, dan wel Structura de wederpartij anderszins heeft geïnformeerd over, het aantal slagen c.q. het aantal te vervaardigen zaken waarvoor een (door de wederpartij aangeleverde) matrijs bij normaal gebruik bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs geacht na overschrijding van voornoemd aantal niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Bij gebreke van een dergelijke vermelding, zal Structura de wederpartij inlichten zodra blijkt dat de matrijs niet meer geschikt is voor een economisch verantwoorde productie.
 2. Ingeval sprake is van één van de situaties zoals omschreven in lid 1 van dit artikel zal Structura de wederpartij inlichten over de kosten van reparatie c.q. vervanging van de desbetreffende matrijs.
 3. Structura is gerechtigd overeengekomen wijzigingen, verbeteringen, reparaties dan wel overige werkzaamheden aan de matrijs op te schorten tot het moment dat de wederpartij de hiervoor overeengekomen kosten c.q. het hiervoor overeengekomen deel van de kosten aan Structura heeft voldaan.
 4. Door de wederpartij geleverde matrijzen worden door Structura op verzoek aan de wederpartij geretourneerd, nadat de wederpartij alle vorderingen die samenhangen met de leveringen c.q. de uitvoering van de overeenkomst waarvoor de desbetreffende matrijzen zijn verstrekt, aan Structura heeft voldaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt ongeacht de reden die ten grondslag ligt aan het verzoek van de wederpartij alsmede ongeacht of de overeenkomst met betrekking tot de desbetreffende matrijzen ten tijde van voornoemd verzoek reeds is geëindigd.
 5. Structura is niet gehouden matrijzen die conform lid 1 van dit artikel niet meer geschikt zijn voor productie en bovendien niet meer gerepareerd kunnen worden aan de wederpartij te retourneren. Structura is gerechtigd deze matrijzen te vernietigen zonder dat hieruit voor Structura enige schadevergoedingverplichting jegens de wederpartij voortvloeit.

 

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

  

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Structura haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Structura per transactie worden gefactureerd.
 3. Levering geschiedt af magazijn c.q. af fabriek. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van bestelde zaken geschiedt op een door Structura te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. Structura is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Structura zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Structura stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Structura in staat moet stellen de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door Structura gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft Structura het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. Structura is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij - vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.
 9. Indien de verlangde vooruitbetaling c.q. zekerheidstelling door de wederpartij niet binnen 10 werkdagen na een verzoek van Structura daartoe is voldaan c.q. gesteld, is de wederpartij in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling benodigd is. Structura is alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst per direct te ontbinden. De wederpartij is alsdan aansprakelijk voor alle schade die door Structura voortvloeit uit deze tekortkoming.

 

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

  

 1. Structura kan niet eerder verplicht worden met de levering van zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Structura niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Structura gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Structura worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, verstrekt Structura aan de wederpartij ter goedkeuring een proefserie van de te vervaardigen zaken. De wederpartij is gehouden de proefserie binnen 5 werkdagen na levering te controleren en Structura schriftelijk te laten weten of hij met de proefserie kan instemmen. Indien voornoemde termijn verstrijkt zonder enige mededeling van de wederpartij wordt de proefserie geacht conform overeenkomst te zijn vervaardigd en zal Structura over gaan tot vervaardiging van de zaken op basis van de geleverde proefserie.

 

Artikel 9: Emballage

 

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Structura en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.
 2. Structura is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. Structura is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door Structura bepaalde periode na de leveringsdatum.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien het - ter beoordeling van Structura - noodzakelijk mocht blijken, wordt emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

 

Artikel 10: Reclames en retourzendingen

 

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken consta- teert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van Structura te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij Structura binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan Structura. 
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Structura te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Structura zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke toleranties ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Structura.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Structura dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Structura indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Structura te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Structura de reclame gegrond verklaart.
 8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie

 

 1. Structura kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Structura, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Structura - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Structura nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekte wordt door een door Structura gesloten verzekering.
 4. Structura staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 5. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Structura zich die zaken - te harer keuze - kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 6. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Structura tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
 7. Voor de door Structura vervaardigde matrijzen geldt een garantieperiode van 2 jaar na levering. Zo door Structura geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 8. De wederpartij verliest diens rechten jegens Structura, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Structura tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van Structura strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Structura zijn verschaft en/of voorgeschreven.

 

Artikel 12: Betaling

 

 1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1.  zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist;
  2. zal de wederpartij aan Structura een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  3. zal de wederpartij, na daartoe door Structura te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  4. heeft Structura het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Structura zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van Structura kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Structura bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Structura het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Structura heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

 

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

  

 1. Structura is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst, waaronder - doch niet uitsluitend - de rechten op ontwerpen c.q. tekeningen van Structura alsmede de rechten op de zaken die aan de hand van deze ontwerpen c.q. tekeningen door Structura zijn vervaardigd.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde komt aan de wederpartij ter zake het voorgaande een gebruiksrecht toe, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Ingeval door de wederpartij een gebruiksrecht wordt verkregen, geldt dit slechts voor eigen gebruik, waardoor de wederpartij niet gerechtigd is tot het gebruik anders dan voor eigen gebruik, verveelvoudiging, openbaarmaking of het anderszins ter kennis brengen aan derden.

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Structura behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Structura heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval Structura een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Structura vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Structura terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

Artikel 15: Pand/Warrantage

 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Structura heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Structura kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Structura op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 16: Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d.

 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Structura gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 17: Overmacht

 

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Structura krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Structura, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Structura, is Structura gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Structura tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Structura, haar toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

 

Artikel 18: Ontbinding, annulering/opzegging

 

 1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex. artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Structura een door Structura nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan Structura te vergoeden. Structura is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en - te harer keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Structura ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 19: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 

 1. Op de tussen Structura en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechterlijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Structura, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Structura de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Structura is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Structura gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of - naar haar keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Erik Smits

Vragen? Bel gerust! +31 (0)77 382 11 32